פעילות נוטרילון באמהות מבת-ים

אהבתם? שתפו...

פעילות חדשה ושווה עם פרסים שווים עולה כעת בקבוצתנו אמהות מבת-ים.

איך משתתפים ואיך זוכים? פשוט וקל, בפוסט הפעילות בקבוצה כותבים בתגובה מדוע בחרתן או תבחרו בנוטרילון עבור התינוקות שלכן. בכל תגובה המשתתפת בפעילות יספרו המעורבויות (אינטראקציות), כלומר הלייקים והתגובות. ניתן (לא מחייב) להוסיף תמונה (לתגובה שלכן) על מנת ליהנות מכמות גדולה יותר של אהדה. בתום הפעילות הצוות יספור את מספר המעורבויות (אינטראקציות) בכל תגובה של כל משתתפת ושלושת התגובות עם הכי הרבה מעורבות יזכו את כותבותיהן בפרס לפי סדר הפרסים ולפי מספר המעורבויות.

הפרס הראשון– אריזות נוטרילון 800 גרם לתקופה של 3 חודשים (12 אריזות)

הפרס השני– אריזות נוטרילון 800 גרם לתקופה של חודש (4 אריזות)

הפרס השלישי– 2 אריזות נוטרילון 800 גרם.

הפעילות מתחילה ביום א' 28.10.18 ותסתיים ביום ה' 1.11.18. שמות הזוכות יוכרזו בקבוצה בתום הפעילות והודעה פרטית תישלח אליהן.

יש להגיב להודעה יחד עם שליחת פרטי יצירת קשר תוך מקסימום 48 שעות ולא- הפרס יועבר הלאה לזוכה הבאה.

*אם אתן עדיין לא חברות בקבוצה- מוזמנות לשלוח בקשת הצטרפות, שימו לב שאתן עומדות בקריטריונים- אמהות, מבת-ים והסביבה הקרובה. פרופילים מ2018 לא יאושרו.

בהצלחה!

 

הפעילות כולה בכפוף לתקנון:

תקנון זה בא להסדיר את ההשתתפות בפעילות "אמהות מבת-ים" אשר תתקיים בעמוד של "אמהות מבת-ים" בעמוד Facebook (להלן, בהתאמה – "עמוד "אמהות מבת ים" "; "עמוד\קבוצת פייסבוק"). הפעילות הינה פעילות שיווקית בשיתוף חברת טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ המשווקת את מוצרי "נוטרילון" בישראל ו/או מי מטעמה (להלן, בהתאמה – "חברת טבע"; "נוטרילון").

1. מקום בו התנאים מנוסחים בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד, ויש לראות את התנאים כמתייחסים לכלל הציבור, וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה, כמפורט להלן, לרבות סעיף 9 להלן.

2. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט להלן. ייתכן ובמהלך תקופת הפעילות, יתוקן, ישונה ו/או יעודכן תקנון זה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת הפעילות, קארין שי, כהגדרתה להלן. התקנון המעודכן יפורסם באתר "אמהות מבת ים", יקושר לפוסט פעילות.

3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה הוראות התקנון, למעט הודעה על שינוי תנאי תקנון זה.

4. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן למטרת נוחות הקריאה בלבד, ואין ליתן להן כל משמעות לצורך הבנתו ו/או פרשנותו.

5. תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות. עצם השתתפותו של המשתתף בפעילות, באמצעות העלאת התכנים לעמוד "אמהות מבת ים",, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בתקנון זה, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן לכך שהוראות תקנון זה תחולנה עליו ותחייבנה אותו. מובהר, כי על משתתף שאינו מסכים לתנאי תקנון זה במלואם להימנע מלהשתתף בפעילות.

הפעילות והגדרות נוספות

6. הפעילות תתנהל מעת לעת, בעמוד "אמהות מבת ים", המנוהל על ידי קארין שי (להלן – "מנהלת הפעילות").

7. מנהלת הפעילות תציג בעמוד "אמהות מבת ים", תחרות, במסגרתה יוזמנו הגולשים/ות להעלות לעמוד "אמהות מבת ים", ו/או באמצעות משימות ופעילות ויראליות שונות ברשתות החברתיות. ככל יותר השתתפות (אינטרקציות), יגדלו את הסיכויים לזכות בפרס.

8. משתתף – כל אדם (למעט תאגיד) אשר:

8.1 רשום באתר פייסבוק, או באמצעות דואר אלקטרוני בהתאם לנוהלי הרישום וכללי הפעילות של אתר פייסבוק, לכל אורך תקופת הפעילות; וכן

8.2 הינו מעל גיל 18; וכן

8.3 במהלך כל תקופת הפעילות הינו אזרח ותושב ישראל ו/או בעל היתר כניסה ושהייה תקף על פי כל דין.

יובהר כי מנהלת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות מעמוד "אמהות מבת ים" ו/או מהאפליקציה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. אדם אשר פרטיו האישיים (כפי שהוצגו באתר פייסבוק) אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו ע"י מנהלת הפעילות לא ייחשב משתתף לצורך פעילות בעמוד "אמהות מבת-ים" כאמור.

9. תקופת הפעילות – תאריך ההתחלה הינו ה- 28/10/2018 בשעה 10:00 והיא תימשך עד ליום 1/11/2018 בשעה 20:00.

מנהלת הפעילות תהיה רשאית להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

10. אופן ההשתתפות בפעילות – המשתתפים יוזמנו לבצע פעולות ויראליות שונות ברשתות החברתיות המשתתפות מעלות תגובה לפוסט הפעילות מדוע הן בחרו\בוחרות או יבחרו לתת נוטרילון לתינוק שלהן.

11. הזוכה – 3 זוכים יבחרו ע"פ מספר האנטרקציות לתגובה, מתוך כל התגובות הרלוונטיות והחוקיות שיתקבלו.

12. ההחלטה בדבר זהות הזוכה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של מנהלת הפעילות. בכפוף לאמור בסעיף 16 להלן, קביעת מנהלת הפעילות בדבר זהות הזוכה תהיה סופית ולא ניתנת לערעור. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע, בנוגע להחלטה בדבר זהות הזוכים.

13. מנהלת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות. למשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה, בגין כך.

14. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שההשתתפות (שלו ו/או של אחרים) נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או תוך שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או תחבולה ו/או מרמה ו/או כל פעולה שלא כדין שלו ו/או של אחרים, ו/או שהזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה או תוך שימוש באמצעים כאמור לעיל, ו/או תוך נקיטת פעולה כלשהי שלא בהתאם לתקנון (לרבות ניסיון לרמות את המערכת באמצעות אלגוריתמים ו/או פריצה לאתר ו/או לתוכנת התחרות ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או שינוי טבלת הדירוג) ו/או תוך עשיית עבירה ו/או מרמה שלא על פי הוראות הדין, תהא מנהלת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס ו/או להפסיק בכל שלב את מימוש הפרס של משתתף כאמור. למשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה, בגין כך.

15. כל המועדים הרלוונטיים לפעילות יקבעו אך ורק על פי נתוני מנהלת הפעילות ושיקול דעתה הבלעדי ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

הפרס

16. המשתתפים/ות שי/תוכרזו כזוכים ע"י מנהלת הפעילות יזכה/תזכה בשוברים אישיים לרכישת מארזי נוטרילון, בסופר פארם (בגודל של _800_ גרם) למשך תקופה של שלושה חודשים (פרס ראשון)- 12 אריזות, פרס שני – 4 אריזות של 800 גרם, פרס שלישי 2 אריזות של 800 גרם, מנהלת הפעילות רשאית לשנות את הפרס ו/או לבטלו ו/או להגדילו ו/או להקטינו בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואין באמור בתקנון זה כדי לחייב את מנהלת הפעילות לחלק פרס. לא תהיה אפשרות לקבל פרס חלופי או החלפה של הפרס תמורת כסף או כל דבר אחר.

17. הזוכים יקבלו הודעה בקבוצה "אמהות מבת ים" ובהודעה אישית (לפרופיל ממנו השתתפה בפעילות) או דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון תוך 3 ימי עסקים ממועד פרסום הזוכים בהתאם לפרטים שיימסרו ע"י פייסבוק ו/או בדואר אלקטרוני.

18. במידה ולא ניתן יהיה להשיג את הזוכים במשך 7 ימי עסקים ו/או לא תינתן תגובה ו/או לא יושארו פרטים מדויקים, הפרס יוענק לזוכה חלופי שיבחר ע"פ אותם פרמטרים דרך המערכת.

19. מתן הפרס לזוכה בהתאם למפורט לעיל, ייחשב כמילוי מחויבויותיהן של מנהלת הפעילות וחברת טבע למתן הפרס, ולא תישמע כל טענה בנוגע לאי קבלת הפרס בפועל ע"י הזוכה.

20. היה והזוכה לא הגיב להודעת מנהלת הפעילות תוך 7 ימים ממועד מתן ההודעה אודות זכייתו, מנהלת הפעילות תהא רשאית (אך לא חייבת), להכריז על ביטול זכייתו של משתתף כאמור ועל זכייתו של משתתף אחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. למשתתף שזכייתו בוטלה כאמור ו/או לכל משתתף אחר לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה, בגין כך.

21. האחריות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד ובהתאם לתנאים ולתוקף הפרס. מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם הקשור אליה, לרבות חברת טבע או מי מטעמה, לא תישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס.

22. הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה, לשינוי, להחלפה או להמרה. לזוכה לא תהא אפשרות להמיר, להחליף, לפדות ו/או לשנות בדרך כלשהי את אופן מימוש הפרס בו זכה, לא בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר ולא יוחזר בגין הפרס כל סכום שהוא היה ולא ינוצל, במלואו או בחלקו.

אחריות

23. מנהלת הפעילות רשאית לשנות את מועדי ההשתתפות ו/או תנאים ו/או פרטים הנכללים בפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי. במקרה כאמור לא תישמע כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה, מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה.

24. הרישומים של מנהלת הפעילות ו/או מערכותיה ו/או של מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.

25. מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותן נערכת הפעילות, על כל מרכיביהן, ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במתן הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו בגין שיבושים או הפרעות כאמור.

26. למשתתף ו/או מי מטעמו לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו למשתתף ו/או מי מטעמו עקב פעולות כאמור.

27. מוצהר בזאת במפורש כי ההשתתפות בפעילות היא לצרכי שעשוע, כי עלולה ליפול טעות בפעילות, וכי בכל מקרה השתתפות בפעילות לא תקים למשתתף כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא הקשורה בעקיפין או במישרין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בהם, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה.

28. המשתתף נותן בזאת את הסכמתו כי מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה, יהיו רשאים לעשות שימוש בתמונה ו/או במלל שהועלו על ידו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כולל, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם או להציגם בטלוויזיה ו/או באינטרנט ו/או בכנסים שיווקיים ו/או בכל מקום ו/או מדיה אחרת, לקידום הפעילות ו/או במסגרת כל פעילות אחרת. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף נותן בזאת את הסכמתו לכל שימוש, לרבות שימוש מסחרי, בין היתר, לשם עשיית רווח, בתמונה ו/או במלל שהועלו על ידו, חלקם או כולם, על-ידי מנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה.

29. המשתתף מתחייב ומאשר, כי הינו האפוטרופוס החוקי של הקטין המופיע בתמונה וכל אפוטרופוס חוקי אחר, הביע את הסכמתו להופעתו של הקטין בתמונה, ולכל שימוש בה כמבואר לעיל.

30. אם וככל שמופיע בצילום אדם אחר ו/או נוסף כלשהו, המשתתף מצהיר ומאשר כי אותו אדם נתן את הסכמתו במפורש וכדין בקשר עם הפרסום וכל שימוש שייעשה בתמונה ו/או במלל שהועלו על ידו כאמור לעיל.

31. לא תהיה למשתתף ו/או מי מטעמו כל טענה כלפי מנהלת הפעילות ו/או חברת טבע ו/או מי מטעמן בכל הנוגע לשימוש, לרבות שימוש מסחרי הנעשה לשם רווח, בתמונה ו/או במלל שהועלו על ידו, כולם או חלקם. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף מצהיר ומאשר כי הוא מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ודרישה, לרבות לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 וכל דין אחר, בקשר עם השימוש האמור.

32. למנהלת הפעילות ולחברת טבע ולמי מטעמה נתונה הזכות לפרסם את פרטי המשתתפים וכן את התמונות והמלל שהעלו בערוצים שונים ובדרכים שונות, לרבות, אך לא רק, פרסומים בעיתונות הכתובה ו/או בטלוויזיה ו/או ברדיו ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת.

33. פרטיהם האישיים של המשתתפים יישמרו במשרדי מנהלת הפעילות, אשר תשתמש במידע האמור על פי מדיניות הפרטיות והשימוש במידע הנהוגה על ידה.

34. מנהלת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, הכול מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

35. בכל נושא ו/או תלונה ו/או ביקורת שיעלו בעקבות הפעילות תהא מנהלת הפעילות האחראית הבלעדית לנושא, למעט תלונה הנוגעת לפגם ייצור במוצר נוטרילון.

36. המשתתפים מצהירים בזאת, כי אין להם ולא יהיו להם ולמי מטעמם כל טענה ו/או תלונה ו/או ביקורת אודות הפעילות כלפי חברת טבע או מי מטעמה ו/או המותג נוטרילון.

שונות

37. למניעת ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר, כי למנהלת הפעילות מוקנה שיקול הדעת היחידי והבלעדי בכל הנוגע לפעילות, וכן כי מנהלת הפעילות תהא המכריעה, המחליטה והקובעת היחידה בכל עניין הקשור לפעילות, ובכלל זה תקבע את כללי וחוקי הפעילות ואת מועדי הפעילות וכן תכריע בכל מקרה של הפרת התקנון, ובכלל זה פסילת משתתפים, ובכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, בקשר עם הפעילות, לרבות בקשר עם פרשנות תקנון זה ו/או בקשר עם הפרתו. הכרעות, החלטות וקביעות מנהלת הפעילות כאמור בתקנון זה תהיינה סופיות ואינן ניתנות לערעור, והן תחייבנה את המשתתפים.

38. בכל מקום בתקנון זה בו נאמר או משתמע, כי מנהלת הפעילות תבצע דבר מסוים ו/או תחליט בעניין מסוים ו/או תקבע עניין מסוים, או בו מוקנית למנהלת הפעילות במפורש או מכללא, הזכות, הסמכות ו/או שיקול הדעת לעשות כן, תפעל מנהלת הפעילות (או תחליט שלא לנקוט בכל פעולה כאמור) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ופעולתה (או אי פעולתה) של מנהלת הפעילות כאמור תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור, ולמשתתפים לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין פעולתה (או אי פעולתה) של מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה.

39. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, כל משתתף מוותר בזאת, באופן בלתי חוזר, על כל זכות טענה, דרישה ותביעה, מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה, בקשר עם השתתפותו בפעילות ו/או בגין כל נזק ישיר או תוצאתי שמקורו בהשתתפותו בפעילות.

40. ההשתתפות בפעילות אסורה על מנהלי ועובדי מנהלת הפעילות, חברת טבע, ובני משפחותיהם.

41. מנהלת הפעילות שומרת על זכותה להפסיק ו/או לבטל ו/או לחדש את הפעילות, כולה או חלקה, ו/או לשנות את תנאי הפעילות, כולם או חלקם, ו/או לדחות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות או מועדים אחרים, ו/או לשנות את הפרס המחולק במסגרת הפעילות, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, והכול מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.

42. כל משתתף מסכים, בעצם השתתפותו בפעילות, כי בכל מקרה בו יחול ביטול או שינוי כאמור לעיל, לא יהיו למשתתף כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה, בקשר עם ביטול או שינוי זה (לפי העניין). מנהלת הפעילות תפרסם את דבר הביטול או השינוי (לפי העניין) בעמוד "אמהות מבת ים" ו/או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי. למניעת ספק, מובהר, כי ביצוע כל ביטול ו/או שינוי כאמור ייראה כתוספת ו/או שינוי לתקנון אשר יחייבו את המשתתפים.

43. ההשתתפות בפעילות הינה באחריותו הבלעדית של כל משתתף, ומנהלת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או טבע או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל אירוע ו/או נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרם למשתתפים ו/או למי מטעמם, ולא יהיו למשתתפים ולכל הבאים מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, בין אם כספית ובין אם אחרת, תהא עילתה אשר תהא, כנגד מנהלת הפעילות או מי מטעמה או כל גורם הקשור אליה, לרבות, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, חברת טבע או מי מטעמה, בכל הקשור, במישרין או בעקיפין בפעילות.

44. כל הוצאה, מס, היטל או אגרה, מכל מין וסוג שהוא, בקשר עם ההשתתפות בפעילות ו/או הפרסים, יחולו (ככל שיחולו) על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו הבלעדית.

45. המשתתף ישפה ו/או יפצה (לפי העניין) את מנהלת הפעילות עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה ו/או מי מטעמה וכל הקשור אליה, לרבות חברת טבע או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט, עקב הפרת הוראה מהוראות תקנון זה ו/או הוראה מהוראות כל דין ו/או כל זכות צד שלישי.

46. הדין החל בכל הנוגע לפעילות ולהוראות תקנון זה הינו דין מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בקשר לפעילות ולהוראות תקנון זה תהא לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו. במידה והוראה מהוראות תקנון זה תמצא על ידי בית המשפט המוסמך כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות התקנון ו/או חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי בית המשפט המוסמך.

47. אנו מאחלים בהצלחה לכל המשתתפים.

 

 

 

עידן 2000

פרסומת

שני מחלב - באנר

אהבתם? שתפו...

חדשות ועדכונים

טיק טק סטוק
מכבי שירותי בריאות

נשארים מעודכנים

הרשמו לקבלת עדכונים

 

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו

להצטרפות לקבוצה לחצי כאן

אנחנו ברשתות החברתיות
מספרה - ויקו חן
ממלכת הילדים של טלי
כל הזכויות שמורות © 2017 אמהות מבת-ים