פעילות נושאת פרסים-אמהות מבת-ים וסופר דוש

אהבתם? שתפו...
  •  
  •  

רוצה מתנה סופר דוש שווה לחג?

לכבוד השנה החדשה קבוצת אמהות מבת ים ורשת סופר דוש מחפשים את הברכה הכי מקורית ומרגשת לשנה החדשה.
הצטלמו יחד עם אחד/ת הקופאיות/קופאים שבסניפי הרשת, בסרטון "ברכת שנה טובה" המראה שבסופר דוש כולם משפחה 💞,
שימו את הסרטון בתגובה בפוסט הפעילות בעמוד הפייסבוק וכמובן אל תשכחו לתייג את סופר דוש @סופר דוש
הזוכה המאושר/ת יוכל לזכות בתווי קנייה ברשת סופר דוש.

פרס ראשון 1000 ₪ בתווי קניה

פרס שני 500 ₪ בתווי קניה

פרס שלישי 200 ₪ בתווי קניה

סרטוני הברכות יפורסמו בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של סופר דוש ואמהות מבת ים.

הפעילות בעמוד: https://www.facebook.com/watch/?v=647909949191245&extid=VU9JWpp3dAiAVgd9
התחרות תתקיים בין התאריכים 27.8.20-12.09.20 והכרזת שם הזוכים תהיה עד ה14.9.20.
אז נצטלם בסניפים…

*בכפוף לתקנון החברה.

 

תקנון הפעילות:

פרשמרקט בע"מ (להלן: "החברה"), תערוך פעילות נושאת פרס, בעמוד הפייסבוק של "אימהות מבת ים" ,אשר כתובתו https://www.facebook.com/batyamamas/(להלן: "עמוד הפייסבוק") ובשיתוף עימו.

ההשתתפות בפעילות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה, ועל המשתתף בפעילות לעמוד בכל התנאים המפורטים בתקנון זה, כדלקמן;

1.תקופת הפעילות הינה מיום 1.9.2020ועד ליום 12.9.2020. על אף האמור, החברה רשאית להאריך או לקצר או להפסיק בכל עת וללא התראה מוקדמת את הפעילות-כל זאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

2.הפעילות תחול ביחס לסניפי החברה הנמנים על מותג "סופר דוש" בלבד.

3.רשאים להשתתף בפעילות בגיר או קטין שקיבל אישור אפוטרופוסו החוקי מראש. כל משתתף יהא רשאי לקחת חלק בפעילות פעם אחת בלבד.

4.במהלך תקופת התחרות תוצג משימה בעמוד הפייסבוק אותה יתבקש משתתף לבצע בדרכים שיפורטו בגוף המשימה (להלן: "הפרסום").

5 .כדי להשתתף בפעילות, על משתתף המעוניין בכך לפעול במהלך תקופת הפעילות בהתאם להוראות המשימה המופיעות בגוף הפרסום בעמוד.
יובהר בהקשר האמור תגובה/פרסום שיבוצעו/יועלו ע"י משתתף במשימה, לא יכילו צילום ו/או אמירה גזענית, פוגענית, גסה, תכנים מיניים, לשון הרע ו/או כל אמירה אחרת אשר עלולים לפגוע ברגשות אחר.
החברה תהא רשאית לפעול להסרת פרסום/תגובה באשר לה תסבור, כי זו כוללת מסר לא ראוי ו/או כי אינה רלוונטית ו/או כי אינה עונה על הוראות ו/או מטרת הפעילות.
6 .ידוע למשתתפים כי ההשתתפות בפעילות תלויה בזמינות של רשת האינטרנט ובמערכות טכנולוגיות שונות שאינן קשורות בחברה, ועל כן, לא תהיה למשתתפים כל טענה ו/או דרישה בגין נזק ו/או הוצאה שנגרמו למשתתפים עקב תקלה, עיכוב, טעות או כשל כלשהו בהשתתפות בפעילות, לרבות בקשר לאי יכולת לעלות תגובה/פרסום בעמוד הפייסבוק המיועד במהלך תקופת התחרות.
7 .הבחירה בזוכים, לרבות מיקום זכייתם, תיעשה ע"י נציגי החברה ביום 2020.9.14 על בסיס תוצר הפעילות אשר יפורסם ע"י מי מהמשתתפים, ככל ויפורסם. ההחלטה על הזוכים תתבסס על קריטריונים כדוגמת יצירתיות, מקוריות, הומור וכיו"ב.
8 .קביעת הזוכים בפעילות תבוצע על ידי נציגי החברה והיא תהיה סופית ומוחלטת ובלתי ניתנת לערעור או השגה. החברה שומרת לה את הזכות לפסול משתתף בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר והודעה מראש.
9 .הפרסים שימסרו לזוכים בפעילות, העונים על תנאי תקנון זה:
פרס לזוכה במקום הראשון – תווי קניה בסך 000,1 ש"ח לביצוע רכישות פרשמרקט בע"מ
פרס לזוכה במקום השני – תווי קניה בסך 500 ש"ח לביצוע רכישות בסניפי פרשמרקט בע"מ
פרס לזוכה במקום השלישי – תווי קניה בסך 200 ש"ח לביצוע רכישות בסניפי פרשמרקט בע"מ
יובהר – הפרסים אינם ניתנים להסבה ו/או המרה לכל פרס אחר, לרבות מזומן. לא ניתן לבצע רכישות של סיגריות ומוצרי טבק באמצעות הפרסים.

10. הודעה בדבר זהות הזוכה בפרס תפורסם ביום 2020.9.14 בעמוד הפייסבוק ותישלח לזוכה, תוך 72 שעות ממועד פרסום הזוכה, באמצעות שליחת מסר במערכת הדואר הפנימית של פייסבוק על פי הפרטים שנמסרו על ידו במסגרת הפעילות.
11 .לאחר וידוא פרטי המשתתף הזוכה, תודיע החברה לזוכה על אופן מסירת הפרס. איסוף הפרס יבוצע ע"י המשתתף ועל חשבונו מאחד מסניפי החברה תוך תיאום עימו מבעוד מועד.
12 .לשם קבלת הפרס, יידרש הזוכה לאמת את הפרטים שמסר במסגרת הפרטים האישיים ע"י הצגת תעודת זהות, וכן לחתום על מסמך המאשר את קבלת הפרס. במקרה שהזוכה הינו קטין, ימסר הפרס להוריו.
13 .החברה תהא רשאית לפסול, מועמד לזכייה, אשר לא הגיע לקבל את הפרס, תוך 14 ימים מיום שנשלחה לו הודעה על זכייתו. באחריות הזוכה לאסוף את הפרס.
14 .האחריות מכל מין וסוג שהוא לגבי הפרס הניתן לזוכה בפרס ואיכותו איננה של החברה,ולזוכה לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
15 .החברה תהא רשאית לפרסם את תוצרי הפעילות של המשתתפים בעמודי הפייסבוק והאינסטגרם של סופר דוש ו/או אימהות מבת ים.
16 .החברה תהא רשאית לפרסם את שם המשתתפים שזכו בפרסים על פי שיקול דעתה ועצם השתתפות בפעילות הינה אישור לכך.
17 .הפעילות אינה פתוחה לעובדי החברה ובני משפחותיהם.
18 .הפרסים הינם אישיים ולא ניתנים להעברה בכל דרך שהיא.
19 .תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות, הינו חוזה לכל דבר ועניין, והשתתפות בפעילות מהווה הסכמה של המשתתף להוראות תקנון זה ותנאיו. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להוסיף נספחים לתקנון ו/או לעדכנו ככל שיידרש על ידה.
20 .החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות חלקים מהפעילות ו/או התקנון, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא למסור את הפרס למי שזכה בו תוך ביצוע עבירה או מעשה העומד בניגוד לדין.
21 .האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על המשתתף. החברה רשאית לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסום התקנון העדכני. נוסחו המחייב של התקנון בכל עת הוא הנוסח המעודכן בפרסום, אף אם המשתתף או אדם אחר הסתמך על נוסח קודם.
22 .שימוש בלשון זכר במסגרת תקנון זה הינו מטעמי נוחיות בלבד, ויש לקרוא את האמור בלשון זכר לפי העניין, כאילו נאמר גם בלשון נקבה. כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין.
בברכת הצלחה למשתתפים !

 

 

 

 

פרסומת

באנר - קופת חולים מכבי

אהבתם? שתפו...
  •  
  •  

חדשות ועדכונים

מכבי כדורסל
חן שטרית - באנר

נשארים מעודכנים

הרשמי לקבלת עדכונים

 

הצטרפו לקבוצת הפייסבוק שלנו

להצטרפות לקבוצה לחצי כאן

חן שטרית - באנר
פיצה בנדס
כל הזכויות שמורות © 2017 אמהות מבת-ים